top of page

Հայալեզու հոդվածներ

Կիրակոսյան Ա․ Խոսքի ընդհանուր թերզարգացումով նախադպրոցականների բառապաշարի հարստացմանն ուղղված լոգոպեդական աշխատանքի բնութագիրը

ներբեռնել

Կիրակոսյան Ա․ Մանկավարժների իրազեկվածությունը ԽԸԹ ունեցող երեխաների ուսուցման առանձնահատկությունների մասին

Հովհաննիսյան Ռ․Ծնողների մասնակցությունը շարժողական ալալիայով երեխաների շտկողական աշխատանքների գործընթացին

Չարչյան Ա․ Հատուկ (օժանդակ) դպրոցի սովորողների կարդալու և գրելու կարողության ձևավորման խնդիրների վերլուծություն

Ադլոյան Լ․ Բաց օրգանական ռինոլալիայով երեխաների կապակցված խոսքի զարգացումը մինչվիրահատական շրջանում ակնառու (պատկերավոր) մոդելավորման մեթոդի միջոցով

Շաբոյան Մ․ Ձայնի խանգարում ունեցող անձանց բժշկամանկավարժական համալիր հետազոտման քարտ

Ադլոյան Լ․ Ռինոլալիան որպես շտկողամանկավարժական և բժշկության հիմնահարց

Բարոյան Գ․, Հովյան Գ․ Խմբային պարապմունքների անհրաժեշտությունը աուրիզմ ունեցող երեխաների խոսքային հաղորդակցման հմտությունների ձևավորման գործընթացում

Գրիգորյան Ա․ "Դիդակտիկ սինքվեյն"-ի  կիրառումը լոգոպեդական աշխատանքում ՝ որպես ժամանակակից տեխնոլոգիա

Բարոյան Գ․ Աուտիզմ ունեցող երեխաների հաղորդակցման կարողության զարգացման ժամանակակից մոտեցումները

Ավագյան Ա․ Նկարների միջոցով հաղորդակցման համակարգ։ Հաճախ տրվող հարցեր

Ադլոյան Լ․ Բաց օրգանական ռինոլալիայով երեխաների կապակցված խոսքի զարգացումը մինչվիրահատական շրջանում 

Բարոյան Գ․ Խոսքային հաղորդակցման հմտությունների  ձևավորման  առանձնահատկությունները աուտիզմի շտկման գործընթացում

Լոգոպեդական աշխատանքների կարևորությունը բաց օրգանական ռինոլալիայի մինչվիրահատական շրջանում

Հատուկ կրթության հիմնահարցեր

Գևորգյան Ա․ ԽՈՍՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԹԵՐԶԱՐԳԱՑՈւՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԲԱՌԱ ՊԱՇԱՐԻ ՈՒՍՈւՄՆԱՍԻՐՄԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱ ՀԱՏԿՈւԹՅՈւՆՆԵՐԸ

Գրիգորյան Ա․ Հայ մեծերի դիտարկումները՝ որպես հայրենական լոգոպեդիայի սկզբնաղբյուր

Իշխանյան Վ․ ԵՐԿԼԵԶՈՒ  ԱՖԱԶԻԱ. ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ

Հովյան Գ․ ՔԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՐԱՑՈՒՄԸ ԽՈՍՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԵՐԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՇՏԿՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

Կիրակոսյան Ա․, Գուշչյան Վ․ ԽԸԹ ունեցող աշակերտների գրելու գործընթացի առանձնահատկությունները

Պայլոզյան Ժ․, Հասրաթյան Լ․ ԱՖԱԶԻԱ ՈՒՆԵՑՈՂԱՆՁԱՆՔ ԽՈՍՔԻ ԱՊԱՐԳԵԼԱԿՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԽՈՍՔԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

Հովյան Գ․ , Հակոբյան Ա․ Ռինոլալիայի շտկման լոգոպեդական աշխատանքի առանձնահատկությունները հետվիրահատական շրջանում

Գուշչյան Վ․, Պայլոզյան Ժ․Լոգոպեդական խորհուրդներ վերին շրթունքի և քիմքի բնածին ճեղքվածքներ ունեցող երեխաների ծնողներին

Հ․ Մկրտչյան ԹՈՒՅԼ ՏԵՍՆՈՂ ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԳՐԱՎՈՐ ԽՈՍՔԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Գրիգորյան Ա․ ԴԻՍԼԵՔՍԻԱՅԻ ՆԱԽԱՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱՀԱՅՏՄԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Հովյան Գ․, Համբարձումյան Մ․ ԽՈՍՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԵՐԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 4-ՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿ ՈՒՆԵՑՈՂ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՀԵՏ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԼՈԳՈՊԵԴԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԻԱՌ ԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆԵՐԸ

aspu. am -ի հոդվածներ

Կարապետյան Ս․, Կիրակոսյան Ա․ ԽԸԹ  ունեցող երեխաների բառապաշարի զարգացման հիմնական ուղղությունները ներառական կրթություն իրականացնող նախադպրոցական հաստատություններում 

Կիրակոսյան Ա․ ԵՐԵԽԱՅԻ ԲԱՌԱՊԱՇԱՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՕՆՏՈԳԵՆԵԶԻ ԵՎ ԴԻԶՕՆՏՈԳԵՆԵԶԻ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ 

Չարչյան Ա․ ՄՈՒՏԻԶՄՆ ԻԲՐԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ

bottom of page